กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนพพล แป้นไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ