กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฤทัยรัตน์ เก้าเอี้ยน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเกศรินทร์ พงษ์เพ็ชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1